Izrađujemo za Vas svu potrebnu dokumentaciju za postupak legalizacije!

 • tehnički izveštaj
 • zapisnik o izvršenom veštačenju
 • snimanje i specifikacija posebnih fizičkih delova objekata
 • situaciono rešenje
 • projekat izvedenog objekta
 • fotografije objekata
 • geodetski snimak
 • parcelacija

Nudimo i vođenje dokumentacije tokom postupka legalizacije!

Kontaktirajte nas!


Tel: 069/ 22 99 021

E mail: legalizacija@legalizacijans.rs

InForma Architectura

Legalizacija objekata – sve što bi trebalo znati

Država je rešila da uvede red kada je izgradnja objekata u pitanju, i da omogući svima u čijem su posedu neuknjiženi-nelegalizovani objekti da u određenom roku legalizuju svoje nekretnine. Rok za legalizaciju je 11. mart 2010. godine, što znači da se do tada moraju predati zahtevi za legalizaciju, jer posle tog roka legalizacija neće biti moguća.
Koje su posledice nepodnošenja zahteva u datom roku? Pre svega moguće je plaćanje višestrukog poreza, a takve nekretnine biće jako teško prodati, čak je moguće i rušenje takvih objekata. Zato budite savesni i legalizujte nekretninu, jer u suprotnom možete mnogo izgubiti.

Pravilnikom o legalizaciji predviđa se i popust od 60% za sve one koji zahtev podnesu do 31. decembra 2009. godine, a imaju objekte do 100m2. Zahtev za legalizaciju se može podneti za sve objekte koji su nelegalno izgrađeni do 11. septembra 2009. godine. Svi koji su podneli zahtev po starom zakonu, ne moraju podnositi ponovni zahtev.

Procedura legalizacije objekata

1. Podnošenje zahteva nadležnom organu opštine na čijoj se teritoriji objekat nalazi, do 11. marta 2010. godine
2. Nadležni organ utvrđuje da li je podneta potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom i pravilnikom, I ukoliko nije, u roku od 60 dana traži dopunu dokumentacije.
3. Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi dopunu dokumentacije, zahtev se odbija i dostavlja građevinskoj inspekciji radi preduzimanja neophodnih radnji.
4. Ukoliko ne postoji mogućnost legalizacije, organ opštine odbacuje rešenje i po prasvosnažnosti ga dostavlja građevinskoj inspekciji radi preduzimanja neophodnih koraka.
5. Ukoliko je moguće objekat legalizovati, obaveštava se podnosilac zahteva o iznosu koji je potrebno uplatiti u roku od 60 dana, do kada bi podnosilac trebalo da zaključi ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište.
6. Po dobijanju i ovog polednjeg dokaza, nadležni organ u roku od 15 dana donosi jedno rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli, posle koje sledi uknjižba nekretnine.

Potrebna dokumentacija za legalizaciju

Pored zahteva za naknadno izdavanje građevinske dozvole, u zavisnosti od vrste objekta potrebno je dostaviti:

Za porodične stambene objekte do 100m2, stanove u stambenim zgradama do 100m2 i objekte preko 100m2 sa jednim stanom:

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu građevinskog zemljišta
 • fotografiju objekta
 • tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja, koji sadrži geodetski snimak objekta sa kopijom plana parcele
 • administrativnu taksu

Za stambene objekte sa više stanova, stambeno poslovne objekte i poslovne i proizvodne objekte:

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu građevinskog zemljišta
 • fotografiju objekta
 • zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta sa kopijom plana parcele
 • administrativnu taksu

Za pomoćne objekte:

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu građevinskog zemljišta
 • fotografiju objekta
 • administrativnu taksu

Za objekte izgrađene iz budžeta RS, AP Vojvodine ili lokalne samouprave:

 • zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta sa kopijom plana parcele
 • administrativnu taksu

Za objekte za koje je izdato odobrenje za izgradnju do donošenja Zakona o planiranju i izgradnji, a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta:

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu građevinskog zemljišta
 • projekat izvedenog stanja
 • administrativna taksa